KALİTE POLİTİKASI  
  ► Kaliteyi sürekli iyileştirme, geliştirme ve yenilik  
  ► Daima planlı, düzenli, sistematik ve istikrarlı çalışma  
  ► Hedeflere yönelik performans değerlendirmesi  
  ► Paydaşlarla ilişkilerde anlayış, güven ve samimiyet  
  ► Her konuda işbirliği, dayanışma ve ekip çalışması  
  ► İhtiyaçlara, yararlı olana ve kaliteye odaklanma  
  ► Zamanda, emekte ve kaynakta etkinlik ve verimlilik  
  ► Çalışma alanlarında temizlik, düzen ve iş güvenliği  
  ► Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim  

 

  KALİTE HEDEFLERİ  
  ► Üniversitenin bütün çalışma alanlarında Kalite Yönetim Sistemi’ni akademik ve idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak  
  ► Üniversitenin faaliyetlerinde etkinliği ve verimi yükselterek ulusal ve uluslararası alanda güvenilen, saygı duyulan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmasını sağlamak  
  ► Çağdaş akademik programlarla, mesleğine ilişkin bilgi ve becerilerle donanmış, sorun çözme yeteneği gelişmiş, öz güveni yüksek, yeniliğe açık, girişimci, milli kültür ve değerlere saygılı, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek  
  ► Eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini çağın gerektirdiği düzeyde gerçekleştirmek için, akademik birimlerdeki görevlilerin yeterlilik ve yetkinlik düzeylerini yükseltmek  
  ► Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek, üretilen bilgi ve edinilen tecrübelerle topluma hizmet etkinliğini artırmak  
  ► Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen işbirliklerini, ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını üst düzeye çıkarmak  
  ► Eğitim-Öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek  
  ► Öğrencilere, akademik ve idari personele sağlıklı, huzurlu ve güvenli  çalışma ortamlarını  geliştirmek  
  ► Üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek ve memnuniyet düzeyini yükseltmek  
  ► Üniversite bünyesindeki bütün süreçlerde, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlere hız vermek,  konuya ilişkin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek  
  ► İdari faaliyetlerin kalitesini artırmak, bu birimlerde çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerini yükseltmek  
  ► Üniversitenin bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirleri geliştirmek  

Etiket: Kalite Politikası ve Hedefler